עשרת הדיברות

אנוכי ה' אלוהיך

לא יהיה לך אל אחר על פני

לא תשא את שם האל לשווא

זכור את יום השבת לקדשו

כבד את אביך ואת אמך

לא תרצח

לא תנאף

לא תגנוב

לא תענה

לא תחמוד בית רעך

שבעת עקרונות היוגה

התמסרות לאדון הכל

אי פגיעה

טהרה

הסתגפות

הימנעות מגנבה

אמירת אמת

שביעות רצון

מודעות פרסומת